فعالیت ورزشی

فرمول یک کلاب حامی قهرمانان اتومیبل رانی .

بزودی گردهمایی اتومبیلهای کلاسیک و اسپرت و دیدار با قهرمانان موتور اسپرت هر ماه در فرمول یک کلاب و دیدار با قهرمانان این ورزش .